Về mặt sinh thái, quần thể được đánh giá bởi các đặc điểm nào?

A.

Khu phân bố, số lượng cá thể, mật độ cá thể.

B.

Thành phần kiểu gen, tần số các alen, áp lực của chọn lọc.

C.

Thành phần tuổi, thành phần giới tính.

D.

Khu phân bố, số lượng cá thể, mật độ cá thể, thành phần tuổi, thành phần giới tính.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Khu phân bố, số lượng cá thể, mật độ cá thể, thành phần tuổi, thành phần giới tính.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...