Vận dụng định luật phân li, con người đã:

  1. Xác định kiểu gen đồng hợp trội hay dị hợp nhờ phương pháp tự thụ phấn.
  2. Dự đoán tỉ lệ phân li kiểu hình ở đời F2.
  3. Duy trì được ưu thế lai đời F1 sang F2.
  4. Không cho F1 làm giống trừ trường hợp cho F1 sinh sản dinh dưỡng.
  5. Góp phần giải thích biểu hiện thoái hóa giống do giao phối gần.

Phương án đúng là:

A.

1 và 2.

B.

1, 2, 4 và 5.

C.

2, 3 và 4.

D.

1, 2, 3, 4 và 5.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

1, 2, 4 và 5.

Xác định kiểu gen đồng hợp trội hay dị hợp nhờ phương pháp tự thụ phấn.

Dự đoán tỉ lệ phân li kiểu hình ở đời F2.

Không cho F1 làm giống trừ trường hợp cho F1 sinh sản dinh dưỡng.

Góp phần giải thích biểu hiện thoái hóa giống do giao phối gần.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...