Vận dụng định luật phân li, con người đã:

  1. Xác định kiểu gen đồng hợp trội hay dị hợp nhờ phương pháp tự thụ phấn.
  2. Dự đoán tỉ lệ phân li kiểu hình ở đời F2.
  3. Duy trì được ưu thế lai đời F1 sang F2.
  4. Không cho F1 làm giống trừ trường hợp cho F1 sinh sản dinh dưỡng.
  5. Góp phần giải thích biểu hiện thoái hóa giống do giao phối gần.

Phương án đúng là:

A.

1 và 2.

B.

1, 2, 4 và 5.

C.

2, 3 và 4.

D.

1, 2, 3, 4 và 5.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

1, 2, 4 và 5.

Xác định kiểu gen đồng hợp trội hay dị hợp nhờ phương pháp tự thụ phấn.

Dự đoán tỉ lệ phân li kiểu hình ở đời F2.

Không cho F1 làm giống trừ trường hợp cho F1 sinh sản dinh dưỡng.

Góp phần giải thích biểu hiện thoái hóa giống do giao phối gần.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải - 60 phút - đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...