Văn bản quy phạm pháp luật nào sau đây thuộc lĩnh vực xã hội ?

A. Luật Giáo dục
B. Luật Di sản văn hóa
C. Luật Đầu tư.
D. Pháp lệnh Dân số.
Đáp án và lời giải
Đáp án:D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...