Văn bản nghị luận nào dưới đây bộc lộ trực tiếp lòng căm thù giặc sâu sắc?

A.

Chiếu dời đô.

B.

Hịch tướng sĩ.

C.

Bàn luận về phép học.

D.

Nước Đại Việt ta.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...