Văn bản nào trình bày đầy đủ nhất về đường lối kháng chiến chống Pháp của Đảng?

A.

Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Hồ chủ tịch(19 - 12 - 1946)

B.

Một số bài trên báo sự thật (3 - 1947) của Trường Chinh

C.

Tác phẩm Trường kỳ kháng chiến nhất định thắng lợi của Trường Chinh

D.

Chỉ thị toàn dân kháng chiến của Thường vụ Trung ương Đảng (22 - 12 - 1946)

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Hồ chủ tịch(19 - 12 - 1946)

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1945 Đến Năm 1954 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...