Vai trò chủ yếu của chọn lọc tự nhiên trong tiến hóa là:

A.

Nhân tố duy nhất có thể làm thay đổi tần số alen của quần thể theo một hướng xác định.

B.

Làm cho tần số tương đối của các alen trong mỗi gen biến đổi.

C.

Sự sống sót của những cá thể thích nghi nhất.

D.

Sự phân hoá khả năng sinh sản của những kiểu gen trong quần thể.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...