Ưu thế lai biểu hiện cao nhất ở F1, sau đó giảm dần ở các thế hệ sau vì:

A.

Qua các thế hệ, tỉ lệ dị hợp giảm, tỉ lệ đồng hợp lặn có hại xuất hiện.

B.

Qua các thế hệ, tỉ lệ đồng hợp giảm, tỉ lệ dị hợp tăng làm các gen trội không hoàn toàn biểu hiện.

C.

Qua các thế hệ, sức sinh sản kém dần.

D.

Qua các thế hệ, sinh vật mẫn cảm với môi trường sống quen thuộc.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Qua các thế hệ, sinh vật mẫn cảm với môi trường sống quen thuộc.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...