Using the words given to make sentence: * I / phone/ her /for/ 5 /weeks/. /

A.

I have phoned her for 5 weeks.

B.

I phoned her in 5 weeks.

C.

I didn’t phone her in 5 weeks.

D.

I haven’t phoned her for 5.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...