Ứng với CTPT C5H10O2 có bao nhiêu đồng phân este mạch hở ?

A.

2. 

B.

8. 

C.

4. 

D.

6. 

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Các đồng phân este mạch hở của C5H10O2:

HCOOC-C-C-C; HCOO-C(C)-C-C; HCOOC-C(C)-C

CCOOC-C-C; CCOOC(C)-C;

C-CCOOC-C;

C-C-CCOOC; C-C(C)COOC.

Vậy đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...