Ứng với công thức phân tử C8H10 có bao nhiêu cấu tạo chứa vòng benzen ?

A.

2

B.

3

C.

4

D.

5

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

C6H5-CH2-CH3; o,m,p-CH3-C6H4-CH3

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...