Tung img1 con súc sắc cân đối và đồng chất hai lần liên tiếp. Xác suất để kết quả của hai lần tung là hai số tự nhiên liên tiếp bằng:   

A.

img1 .

B.

img1 .

C.

img1 .

D.

img1 .

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích:  Phép thử: Tung img1 con súc sắc cân đối và đồng chất hai lần liên tiếp, số phần tử của không gian mẫu là img2. Gọi biến cố img3: “kết quả của hai lần tung là hai số tự nhiên liên tiếp ”. Các trường hợp có thể xảy ra của img4img5 do đó số phần tử của không gian thuận lợi là img6  Vậy xác suất của biến cố img7img8.  

Vậy đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...