Từ thời Bắc thuộc hai tôn giáo lớn đã được truyền bá vào nước ta, từng bước hoà nhập vào cuộc sống của nhân dân. Đó là hai tôn giáo nào?

A.

Nho giáo và Phật giáo

B.

Phật giáo và Đạo giáo

C.

Phật giáo và Thiên Chúa giáo 

D.

Phật giáo và Ấn Độ giáo

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...