Từ metan điều chế H2 và có có 2 phương pháp:

a. CH4 + ½O2  CO + 2H2 (H = 80%).

b. CH4 + H2 CO + 3H2 (H = 75%).

Chọn câu trả lời đúng nhất.

A.

Phương pháp b cho nhiều H2 hơn a.

B.

Phương pháp a cho nhiều H2 hơn b.

C.

Hai phương pháp cho H2 bằng nhau.

D.

Không xác định được.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...