Từ metan điều chế H2 và có có 2 phương pháp:

a. CH4 + ½O2  CO + 2H2 (H = 80%).

b. CH4 + H2 CO + 3H2 (H = 75%).

Chọn câu trả lời đúng nhất.

A.

Phương pháp b cho nhiều H2 hơn a.

B.

Phương pháp a cho nhiều H2 hơn b.

C.

Hai phương pháp cho H2 bằng nhau.

D.

Không xác định được.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phương pháp b cho nhiều H2 hơn a.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...