Từ m kg nho chín chứa 40% đường nho, để sản xuất được 1000 lít rượu vang 20°. Biết khối lượng riêng của C2H5OH là 0,8 g/ml và hao phí 10% lượng đường. Giá trị của m là:

A.

860,75. 

B.

870,00.

C.

8607,5.

D.

8690,56.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

870,00.

 =  = 200 (lit)

   = 200.800 = 160000g (vì  = 0,8g/ml 800g/l)

C6H12O6  2C2H5OH  + 2CO2

180 (g)             2.46 (g)

  a (g)              160000 (g)

 a =  = 313043,5 (g)

Mà lượng đường hao phí là 10% và lượng glucozơ có trong nho là 40% nên lượng nho cần dùng là:

m = 313043,5. =  869565,2 g ≈ 870 (kg).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 2 cacbohiđrat - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...