Từ glucozơ điều chế cao su buna theo sơ đồ sau:

Glucozơ → ancol etylic → buta -1,3- đien → cao su buna.

Hiệu suất của quá trình điều chế là 75%, muốn thu được 32,4 kg cao su buna thì khối lượng glucozơ cần

dùng là:

A.

144 kg

B.

108 kg

C.

81 kg

D.

96 kg

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

144 kg

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 2 cacbohiđrat - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...