Từ cuối thế kỉ XIX, giai cấp tư sản Trung Quốc đã tập hợp trong tổ chức chính trị nào

A. Trung Quốc Liên minh hội
B. Trung Quốc Quang phục hội
C. Trung Quốc Đồng minh hội
D. Trung Quốc Nghĩa đoàn hội
Đáp án và lời giải
Đáp án:C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...