Từ các chữ số img1 viết ngẫu nhiên một số tự nhiên gồm 6 chữ số khác nhau có dạng img2. Xác suất để viết được số thỏa mãn điều kiện img3 là:         

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích: Gọi số cần lập là img1. Gọi img2 là biến cố “số đó là tự nhiên gồm 6 chữ số khác nhau thỏa mãn điều kiện img3”  Không gian mẫu có số phần tử là : img4(phần tử). Để viết được số thỏa mãn điều kiện img5 ta có các trường hợp sau : TH1 : các số được lấy từ tập img6ta có : +) Nếu img7img8 thì ta có img9 cách xếp cho img10. Còn lại có : img11 cách xếp cho bốn vị trí img12. Do đó có : img13 số thỏa mãn bài toán. +) Nếu img14img15 thì ta có : img16 cách xếp cho img17. Còn lại có : img18 cách xếp cho bốn vị trí img19. Do đó có : img20 số thỏa mãn bài toán. img21 TH1 có : img22 số thỏa mãn bài toán. TH2 : các số được lấy từ tập img23tương tự ta có : +) Nếu img24img25 thì ta có img26 cách xếp cho img27. Còn lại có : img28 cách xếp cho bốn vị trí img29. Do đó có : img30 số thỏa mãn bài toán. +) Nếu img31img32 thì ta có : img33 cách xếp cho img34. Còn lại có : img35 cách xếp cho bốn vị trí img36. Do đó có : img37 số thỏa mãn bài toán. img38 TH2 có : img39 số thỏa mãn bài toán. TH3 : các số được lấy từ tập img40ta có : img41 số thỏa mãn bài toán. img42. Xác suất cần tìm là : img43. Vậy đáp án đúng là B.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...