Từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5 ta lập các số tự nhiên có 4 chữ số khác nhau đôi một. Số các số tự nhiên có được bằng:

A.

480.

B.

300.

C.

240.

D.

200.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Số tự nhiên có 4 chữ số thỏa mãn đề bài có dạng  (a ≠ 0 và a, b, c, d khác nhau đôi một)
- Chọn a có 5 cách.
- Chọn b có 5 cách, chọn c có 4 cách, d có 3 cách.
Vậy có 5 x 5 x 4 x 3 = 300 số thỏa mãn đề bài.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...