Trường hợp 1 gen quy định 1 tính trạng thường, tỉ lệ đặc thù nào sau đây cho phép nhận biết trường hợp trội không hoàn toàn?

A.

3 : 1.

B.

1 : 2 : 1.

C.

2 : 1.

D.

1 : 1 : 1 : 1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

1 : 2 : 1.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải - 40 phút - đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...