Trước xu thế mới trong quan hệ quốc tế đầu thế kỉ XXI, Việt Nam có được thuận lợi gì?

A.

ứng dụng các thành tựu Khoa học - kĩ thuật vào sản xuất.

B.

Nâng cao trình độ tập trung vốn và lao động.

C.

Hợp tác kinh tế, thu hút vốn đầu tư và ứng dụng khoa học - kĩ thuật.

D.

Có thêm thị trường lớn để tăng cường xuất khẩu hàng hóa.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phương pháp: liên hệ. Cách giải: Trong xu thế hòa bình, ổn định và hợp tác cùng phát triển vừa là thời cơ, vừa là thách thức đối với các nước khi bước vào thế kỉ XXI - Thời cơ là có thể trao đổi, học hỏi thành tựu khoa học - kĩ thuật, kinh nghiệm quản lí, đào tạo nhân tài, thu hút vốn đầu tư, hội nhập quốc tế,... - Thách thức nhất là đối với các nước đang phát triển là: sự canh tranh khốc liệt của thị trường thế giới, chênh lệch giàu nghèo giữa các quốc gia, nguy cơ đánh mất bản sắc văn hóa dân tộc. - Đối với Việt Nam, trong xu thế quan hệ quốc tế của thế kỉ XXI, Việt Nam có cơ hội hợp tác kinh tế, thu hút vốn đầu tư và ứng dụng khoa học - kĩ thuật.   Đáp án đúng là C!

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...