Trung ương Đảng và ủy ban Dân tộc giải phóng Việt Nam về đến Hà Nội khi nào?

A.

Ngày 19 - 8 - 1945.

B.

Ngày 28 - 8 - 1945.

C.

Ngày 25 - 8 - 1945.

D.

Ngày 30 - 8 - 1945

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Ngày 25 - 8 - 1945.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1930 Đến Năm 1945 40 phút - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...