Trùng hợp hiđrocacbon nào sau đây tạo ra polime dùng để sản xuất cao su buna?

A.

Penta-1,3-đien.

B.

Buta-1,3-đien.

C.

2-metylbuta-1,3-đien.

D.

But-2-en.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...