Trùng hợp chất nào sau đây sẽ tạo polime dùng làm thủy tinh hữu cơ?

A.

Vinyl axetat.

B.

Metyl acrylat.

C.

Axit metacrylic.

D.

Metyl metacrylat.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...