Trùng hợp chất nào sau đây sẽ tạo polime dùng làm thủy tinh hữu cơ?

A.

Vinyl axetat.

B.

Metyl acrylat.

C.

Axit metacrylic.

D.

Metyl metacrylat.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Metyl metacrylat.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...