Trong những nguyên nhân sau đây, nguyên nhân nào là nguyên nhân chủ quan làm cho phong trào yêu nước dân chủ công khai (1919-­1926) cuối cùng bị thất bại?

A.

Hệ tư tưởng dân chủ tư sản đã trở nên lỗi thời, lạc hậu

B.

Thực dân Pháp còn mạnh, đủ khả năng đàn áp phong trào

C.

Giai cấp tư sản dân tộc do yếu kém về kinh tế nên ươn hèn về chính trị;tầng lớp tiểu tư sản do điều kiện kinh tế 

bấp bênh nên không thể lãnh đạo phong trào cách mạng

D.

Do chủ nghĩa Mác – Lê nin chưa được truyền bá sâu rộng vào Việt Nam

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Giai cấp tư sản dân tộc do yếu kém về kinh tế nên ươn hèn về chính trị;tầng lớp tiểu tư sản do điều kiện kinh tế 

bấp bênh nên không thể lãnh đạo phong trào cách mạng

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1919 Đến Năm 1930 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...