Trong thực tế ta không thể áp dụng định luật Đan-tơn về hỗn hợp khi p = Σ P1 trong đó p1 là áp suất riêng phần của loại khí thứ i, nếu:

A.

Trong số các khí tham gia vào hỗn hợp có một chất khí thực.

B.

Trong số các khí tham gia vào hỗn hợp có hơi bão hòa.

C.

Chất khí trong hỗn hợp có tham gia phản ứng hóa học với nhau.

D.

Số loại khí trong hỗn hợp vượt quá 4 (4 là thông số trạng thái của một chất khí).

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Chất khí trong hỗn hợp có tham gia phản ứng hóa học với nhau.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...