Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, các khe S1 và S2 được chiếu sáng bởi nguồn sáng S. Cho S1 S2 = 0,2 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát D = 1 m. Cho biết khoảng cách từ nguồn S đến màn chứa hai khe là L = 0,5 m. Nếu dịch chuyển nguồn sáng S dọc theo phương song song với hai khe một khoảng y = 15,75 mm. Hỏi vân sáng trung tâm dịch chuyển một khoảng bao nhiêu? Khi đó vân tại O (tâm màn) là vân sáng hay vân tối? Chọn đáp án đúng?

A.

Δx = 3,15 cm, ngược chiều với nguồn S, vân sáng.

B.

Δx = 31,5 cm, ngược chiều với nguồn S, vân sáng.

C.

Δx = 3,15 cm, ngược chiều với nguồn S, vân tối.

D.

Δx = 31,5 cm, ngược chiều với nguồn S, vân tối.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...