Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe hẹp được chiếu bằng ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,4 μm đến 0,75 μm. Tại vị trí vân sáng bậc 4 của bức xạ có bước sóng 0,75 μm có bao nhiêu bức xạ cho vân sáng tại đó?

A.

4.

B.

5.

C.

6.

D.

7.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

4.

Vị trí vân sáng bậc 4 của bức xạ λđ = 0,75 μm là: 

.

Vị trí vân sáng được xác định:

xs = xđ    λ = .

Theo đầu bài: 0,4 μm ≤ λ ≤ 0,75 μm.

  4 ≤ k ≤ 7,5.

Mặt khác   k = 4, 5, 6, 7. Vậy có 4 bức xạ cho vân sáng tại vân sáng bậc 4 của bức xạ có bước sóng 0,75 μm.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 6 Lượng tử ánh sáng - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...