Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe hẹp được chiếu bằng ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,4 μm đến 0,75 μm. Khoảng cách giữa hai khe hẹp a = 2 mm, khoảng cách từ hai khe hẹp đến màn quan sát D = 2 m. Tại điểm cách vân sáng trung tâm 3,3 mm có bao nhiêu bức xạ cho vân sáng tại điểm đó?

A.

4.

B.

3.

C.

5.

D.

6.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

4.

Vị trí vân sáng được xác định: 

Theo đầu bài: 0,4 μm ≤ λ ≤ 0,75 μm

  4,4 ≤ k ≤ 8,25

Mặt khác   k = 5, 6, 7, 8. Vậy tại thời điểm cách vân sáng trung tâm một đoạn 3,3 mm có 4 bức xạ cho vân sáng.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 6 Lượng tử ánh sáng - Đề số 9

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...