** Trong thí nghiệm về giao thoa sóng trên mặt chất lỏng, hai nguồn kết hợp S1S2 cách nhau 10 cm, dao động với bước sóng λ = 2 cm.

Số điểm dao động cực đại và vị trí các điểm cực đại trên đoạn S1S2 là:

A.

–5 < k < 5 (9 giá trị); d1 = 5, 6, 7, 2, 1 (cm).

B.

–5 < k < 6 (10 giá trị); d1 = 5, 6, 7, 8, 2, 1 (cm).

C.

–5 < k < 7 (11 giá trị); d1 = 5, 6, 7, 8, 8, 2, 1 (cm).

D.

–4 < k < 4 (7 giá trị); d1 = 5, 6, 2, 1 (cm).

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

–5 < k < 5 (9 giá trị); d1 = 5, 6, 7, 2, 1 (cm).

Số điểm dao động cực đại và vị trí của chúng trên trường giao thoa là:

+ Số điểm dao động cực đại

Lấy M là một điểm dao động cực đại nằm trên S1S2, ta có:

d1 + d2 = S1S2 và d2 – d1 = kλ  d1 + k > 0.

Mặt khác vì d1 < S1S2  0 <  + k < S1S2  –S1S2 < k < .

  –10/2 < k < 10/2  –5 < k < 5.

Có 9 giá trị thoả mãn công thức trên:

(k = 0; k = ±1; k = ±2; k = ±3; k = ±4).

+ Vị trí các dao động cực đại, ta có:

d1 + k = 5 + k với k = 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4.

Ứng với d1 = 5, 6, 7, 2, 1 (cm) khoảng cách giữa 2 điểm dao động cực đại liên tiếp cách nhau: 1 (cm) = .

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 2 Sóng cơ và sóng âm - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...