Trong thí nghiệm giao thoa Iâng đối với ánh sáng đơn sắc, người ta đo được khoảng vân là 1,12 mm. Xét hai điểm M và N trên màn, cùng ở một phía của vân trung tâm O và OM = 0,57.104 µm và ON = 1,29.104 µm. Ba điểm O, M, N thẳng hàng. Ở giữa MN có số vân sáng là:

A.

8.

B.

6.

C.

5.

D.

7.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

6.

Ta có: MN = ON - OM = 0,72.104 (µm) = 7,2 (mm)

Ta lập tỷ số:  ≈ 6,43

Do đó giữa MN có số vân sáng là 6.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 50 phút Chương 5 Sóng ánh sáng - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...