Trong thí nghiệm giao thoa Iâng, các khe được chiếu bằng ánh sáng trắng có bước sóng 0,4 ≤ λ ≤ 0,76 (µm). Khoảng cách hai khe 0,2 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 2 m. Khoảng cách gần nhất giữa vân tối bậc 1 đến vân sáng bậc 1 là:

A.

0,36 mm.

B.

4 mm.

C.

7,6 mm.

D.

2 mm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

2 mm.

Khoảng cách gần nhất giữa vân tối bậc 1 đến vân sáng bậc 1 tương ứng với bức xạ có bước sóng nhỏ nhất λmin = 0,4 µm, được xác định:

Δxmin = xs1 - xt1 = 2 (mm).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...