Trong sự hình thành các hệ tương tác giữa các đại phân tử, hệ nào sau đây cho phép sinh vật tự tái sinh và tự đổi mới?

A.

Prôtêin - prôtêin.

B.

Gluxit - prôtêin.

C.

Lipit - axit nuclêic.

D.

Prôtêin - axit nuclêic.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Prôtêin - axit nuclêic.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 2 40 phút có lời giải - đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...