Trong sơ đồ sau: X  Cao su buna thì X, Y lần lượt là:

(I) X là ancol etylic, Y là buta-1,3-đien.

(II) X là vinyl axetilen, Y là buta-1,3-đien.

(III) X là butan, Y là buta-1,3-đien.

A.

I, II, III đúng.

B.

I, II, III đều sai.

C.

I và III đúng, II sai.

D.

I sai, II và III đúng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

I, II, III đúng.

2C2H5OH  CH2=CH-CH=CH2+ 2H2O  + H2

CH2=CH-CH=CH2  (CH2CH=CHCH2)n

CH2=CH-C≡CH  +  H2  CH2=CH-CH=CH2

CH3CH2CH2CH3  CH2=CH-CH=CH2 + H2.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...