Trong sơ đồ sau: X  Cao su buna thì X, Y lần lượt là:

(I) X là ancol etylic, Y là buta-1,3-đien.

(II) X là vinyl axetilen, Y là buta-1,3-đien.

(III) X là butan, Y là buta-1,3-đien.

A.

I, II, III đúng.

B.

I, II, III đều sai.

C.

I và III đúng, II sai.

D.

I sai, II và III đúng.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...