Trong số các dd: Na2CO3, KCl, CH3COONa, NH4Cl, NaHSO4, C6H5ONa, những dd có pH > 7 là

A.

Na2CO3, NH4Cl, KCl.

B.

Na2CO3, C6H5ONa, CH3COONa.

C.

NH4Cl, CH3COONa, NaHSO4.

D.

KCl, C6H5ONa, CH3COONa.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

B. Na2CO3, C6H5ONa, CH3COONa

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...