Trong quần thể của một loài lưỡng bội, xét một gen có hai alen là A và a. Cho biết không có đột biến xảy ra và quá trình ngẫu phối đã tạo ra trong quần thể 5 loại kiểu gen về gen trên. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây giữa hai cá thể của quần thể trên cho đời con có tỉ lệ phân li kiểu gen là 1 : 1?    

A.

A. AA × Aa

B.

B. Aa × aa.

C.

C. XAXA × XaY.

D.

D. XAXa × XAY.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

 1 gen có 2 alen, tạo ra được 5 kiểu gen về gen này =>Gen nằm trên vùng không tương đồng của NST giới tính X. Phép lai C và D thỏa mãn.

Xét phép lai C có   :   P : XAXA ×  XaY    

                                F1 : 1 XAXa : 1 XAY     Tỉ lệ phân li  1 :1    

Xét phép lai D có   :   P:  XAX× XAY.     

                                F1 : 1 XAXA : 1 XAXa :  1 XAY : 1 XaY     Tỉ lệ phân li  3 :1    

Vậy đáp án đúng là C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...