Trong quá trình tái bản ADN ở sinh vật nhân sơ, enzim ARN - pôlimeraza có chức năng

A.

nối các đoạn Okazaki với nhau.

B.

gắn các nuclêôtit vào mạch mới theo nguyên tắc bổ sung.

C.

tháo xoắn phân tử ADN.

D.

tổng hợp đoạn ARN mồi có nhóm 3' - OH tự do.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

tổng hợp đoạn ARN mồi có nhóm 3' - OH tự do.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 1 - có lời giải - 60 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...