Trong quá trình giảm phân ở một cơ thể có kiểu gen img1 đã xảy ra hoán vị gen giữa các alen D và d với tần số 20%. Cho biết không xảy ra đột biến, tính theo lí thuyết, tỉ lệ loại giao tử abXe được tạo ra từ cơ thể này là:             

A.

5,0%        

B.

7,5%                

C.

10,0%

D.

2,5%  

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

 Tần số hoán vị gen img1

Kiểu gen img2 cho giao tử là: img3img4

Tỉ lệ loại giao tử img5  

Vậy đáp án đúng là D  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...