Trong phản ứng:

C3H6 + KMnO4 + H2O   CH3CH(OH)CH2(OH) + MnO2 + KOH

Sau khi cân bằng, hệ số các chất phản ứng và sản phẩm lần lượt là:

A.

3, 2, 3, 4, 2, 2.

B.

3, 2, 4, 3, 2, 2.

C.

3, 2, 4, 2, 3, 2.

D.

Kết quả khác.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...