Trong phân tử amino axit X có một nhóm amino và một nhóm cacboxyl. Cho 15,0 gam X tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 19,4 gam muối khan. Công thức của X là:

A.

H2NC4H8COOH.

B.

H2NC3H6COOH.

C.

H2NC2H4COOH.

D.

H2NCH2COOH.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

H2NCH2COOH.

Hướng dẫn: Sử dụng phương pháp tăng - giảm khối lượng.

X có dạng H2NRCOOH.

H2NRCOOH + NaOH  H2NRCOONa + H2O

Từ 1 mol X phản ứng tạo muối, làm tăng: 22 (g).

x mol phản ứng tạo muối, làm tăng: 19,4 − 15 = 4,4 (g)  x =  = 0,2 (mol).

 MX = 75 R = 12 (CH2 X: H2N-CH2-COOH.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...