Trong những năm qua đất chuyên dùng và đất ở được mở rộng nhưng chuyển từ loại đất nào là chủ yếu?

A.

Từ đất lâm nghiệp.

B.

Từ đất nông nghiệp.

C.

Từ đất hoang hóa.

D.

Từ đất lâm nghiệp và từ đất hoang hóa.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...