Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, với xâu ký tự có các phép toán là?

A.

Phép cộng, trừ, nhân, chia

B.

Chỉ có phép cộng

C.

Phép cộng và phép trừ

D.

Phép ghép xâu và phép so sánh

Đáp án và lời giải
Đáp án:D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...