Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, câu lệnh nào sau đây đúng?

A.

If ; Then ; Else ;

B.

If Then Else ;

C.

If ; Then ; Else ;

D.

If Then Else .

Đáp án và lời giải
Đáp án:B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...