Trong một quần thể của một loài ngẫu phối, tỉ lệ giao tử mang gen đột biến là 10%. Theo lí thuyết, tỉ lệ hợp tử mang gen đột biến là:

A. 19%
B. 10%
C. 1%
D. 5%
Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải: qa = 0,1, pA = 0,9 Hợp tử mang gen đột biến q2 aa + 2pq Aa = 0,01 + 0,18 = 0,19

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...