Trong một hộp gồm có $21$ quả bóng: $6$ quả bóng xanh, $7$ quả bóng vàng, $8$ quả bóng đỏ. Chọn ngẫu nhiên ra $2$ quả. Xác suất của biến cố “ hai quả bóng được chọn không có quả nào màu vàng” là:

A.

$\dfrac1{10}$.

B.

$\dfrac{13}{15}$.

C.

$\dfrac{17}{30}$.

D.

$\dfrac{13}{30}$.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:+ Xét phép thử “Chọn ngẫu nhiên ra $2$ quả trong $21$ quả bóng” Số cách chọn ra $2$ quả trong $21$ quả bóng là $C_{21}^2\Rightarrow n\left(\Omega \right)=C_{21}^2=210$ + Gọi A là biến cố “ hai quả bóng được chọn không có quả nào màu vàng” Tổng số bóng xanh và bóng đỏ là $6+8=14$. Số cách chọn ra $2$ quả không có quả nào màu vàng là $C_{14}^2\Rightarrow n\left(A\right)=C_{14}^2=91$. + Vậy ta có $P\left(A\right)=\dfrac{n\left(A\right)}{n\left(\Omega \right)}=\dfrac{C_{14}^2}{C_{21}^2}=\dfrac{91}{210}=\dfrac{13}{30}$

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...