Trong mặt phẳng toạ độ Oxy cho ba điểm A(2; 3), B(-1; -3), C(3; 2). Cho cáckhẳng định sau:
(a) Trọng tâm của tam giác ABC là G(4; 2).
(b) A là trọng tâm của tam giác BCD với D(4; 10).
(c) Đỉnh F của hình bình hành ABFC có toạ độ là F(0; -4).
(d) E(6; 8) là đỉnh hình bình hành ABCE.
Những khẳng định đúng là

A.

(b) và (c)

B.

(a), (b) và (c).

C.

(b) và (d)

D.

(a) và (c)

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...