Trong mặt phẳng toạ độ Oxy cho ba điểm A(2; 3), B(-1; -3), C(3; 2). Cho cáckhẳng định sau:
(a) Trọng tâm của tam giác ABC là G(4; 2).
(b) A là trọng tâm của tam giác BCD với D(4; 10).
(c) Đỉnh F của hình bình hành ABFC có toạ độ là F(0; -4).
(d) E(6; 8) là đỉnh hình bình hành ABCE.
Những khẳng định đúng là

A.

(b) và (c)

B.

(a), (b) và (c).

C.

(b) và (d)

D.

(a) và (c)

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Trọng tâm tam giác ABC có toạ độ là P43 ; 23. Vậy (a) sai.
Trọng tâm tam giác BCD có toạ độ là (2; 3). Vậy (b) đúng.
ABFC là hình bình hành ⇔ AB = CF. Ta có: AB = (-3; - 6), CF = (-3; -6). Vậy AB = CF và (c) đúng. Tương tự, vì AB ≠ EC nên ABCE không là hình bình hành, (d) sai.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...