Trong mạch dao động có dao động điện từ tự do với điện tích cực đại của một bản tụ là q0 và dòng điện cực đại qua cuộn cảm là I0. Khi dòng điện qua cuộn cảm bằng $\frac{{{I}_{0}}}{n}$ thì điện tích trên một bản của tụ có độ lớn

A. $q={{q}_{0}}\frac{\sqrt{{{n}^{2}}-1}}{2n}$
B. $q={{q}_{0}}\frac{\sqrt{{{n}^{2}}-1}}{n}$
C. $q={{q}_{0}}\frac{\sqrt{2{{n}^{2}}-1}}{2n}$
D. $q={{q}_{0}}\frac{\sqrt{2{{n}^{2}}-1}}{n}$
Đáp án và lời giải
Đáp án:B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...