Trong khai triển img1, hệ số của số hạng thứ 4 bằng:                         

A.

A. 80

B.

B. −10

C.

C. 10

D.

D. −80

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Chọn đáp án A

Ta có img1. Hệ số của số hạng thứ 4 img2 hệ số cần tìm là img3.  

 

Đáp án đúng là  A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...