Trong giai đoạn đế quốc chủ nghĩa mâu thuẫn xã hội ngày càng gay gắt là vì:

A.

Sự tranh chấp giữa các nước đế quốc về thuộc địa.

B.

Sự xâm lược các thuộc địa của các nước đế quốc.

C.

Sự hình thành các tổ chức độc quyền với sự ra đời tầng lớp tư bản tài chính.

D.

Tất cả đều đúng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Tất cả đều đúng.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...