Trong điều kiện nghiệm đúng của quy luật Hacdi-Vanbee, quần thể có thành phần kiểu gen nào sau đây sẽ không thay đổi cấu trúc di truyền khi thực hiện ngẫu phối?  

A.

0,2AA : 0,6Aa : 0,2aa

B.

0,36AA : 0,28Aa : 0,36aa

C.

0,09AA : 0,55Aa : 0,36aa

D.

0,36AA : 0,48Aa : 0,16aa

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Quần thể sẽ không thay đổi cấu trúc di truyền khi thực hiện ngẫu phối là quần thể  đã đạt trạng thái cân bằng. Khi xảy ra ngẫu phối, quần thể đạt trạng thái cân bằng theo định luật Hacđi-Vanbec. Khi đó thoả mãn đẳng thức:               p2AA + 2pqAa + q2aa  = 1.  Nếu p2 ×  q2  =  img1  => Quần thể cân bằng. Nếu:  p2 ×  q2  ≠  img2=> Quần thể không cân bằng. Thay số liệu ở các đáp án vào công thức cần kiểm tra thì ta có đáp án D thỏa mãn.

Vậy đáp án đúng là D    

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...